Zásady ochrany osobných údajov

 

Budapešť, 20.05.2018.

Meno správcu údajov, kontakty:
• Meno správcu údajov: Family Tree Ltd.
• Sídlo správcu údajov: 1036 Budapešť, Bécsi út 83.
• Poštová adresa správcu údajov: 1301 Budapešť P.O. Box 72
• E-mailová adresa správcu údajov: familytree-gdpr@familytree.hu
• Telefónne číslo správcu údajov: +36-1-453-7020
• Internetová stránka správcu údajov: www.familytree.hu

Právne pozadie, právny základ, kategórie dotknutých osôb a doba spracovania údajov

1. Informácie o používaní súborov cookie
• Čo sú cookie?
Správca údajov používa počas vašej návštevy internetovej stránky takzvané cookies. Cookies sú súbory informácií pozostávajúce z písmen a číslic, ktoré naša internetová stránka posiela do vášho prehľadávača, aby sme uložili určité nastavenia, uľahčili používanie internetovej stránky a pomohli nám zhromaždiť niektoré relevantné štatistické informácie o návštevníkoch. Súbory cookie neobsahujú súkromné informácie a nemôžu identifikovať jednotlivých návštevníkov. Súbory cookie často zahŕňajú konkrétnu identifikáciu – tajnú, náhodne generovanú postupnosť čísel – ktorá je uložená vo vašom zariadení. Niektoré súbory cookie zmiznú po zatvorení internetovej stránky, niektoré sa uložia vo vašom počítači na dlhšiu dobu.
• Legislatívne pozadie a právny základ, týkajúci sa súborov cookie:
Spracovanie údajov je založené na ustanoveniach Zákona č. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (zákon o ochrane údajov) a Zákona č. CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Právnym základom pre spracovanie údajov je váš súhlas v súlade s odstavcom 5(1)(a) Zákona o ochrane osobných údajov.
• Hlavné črty súborov cookie používaných našou internetovou stránkou:
Nevyhnutne potrebné súbory cookie: tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre používanie internetovej stránky a umožňujú vám používať jej základné funkcie. Bez nich nebudete mať k dispozícii veľa funkcií internetovej stránky. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená na obdobie počas vašej návštevy stránky.
Súbory cookie na zlepšenie zážitku používateľa: tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o internetovej stránke používateľa, napríklad o tom, ktoré stránky navštevuje najčastejšie alebo aké chybové správy z tejto stránky dostávajú. Tieto cookies nezhromažďujú od návštevníka žiadne identifikačné informácie, preto používajú úplne všeobecné, anonymné informácie. Informácie, ktoré poskytujú, využívame na zlepšenie výkonu internetovej stránky. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená iba na obdobie trvania relácie.

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, niektoré funkcie pre vás nebudú dostupné. Viac informácií o tom, ako odstrániť súbory cookie, nájdete po kliknutí na nasledujúce odkazy:
◦ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies
◦ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer
◦ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2. Kontaktujte nás na internetovej stránke
Formulár na internetovej stránke vám pomôže kontaktovať správcu údajov. Tento prednostný kontakt nie je povinný, ale ide o pohodlnú funkciu.
Spracované údaje:
• Názov
• Adresa
•Telefónne číslo
Trvanie spracovania: údaje sa budú spracovávať, kým sa kontakt nedokončí.
Právny základ pre spracovanie: váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytnete správcovi údajov kontaktovaním správcu údajov [spracovanie podľa článku 6(1)(a) nariadenia].

3. Spracovanie údajov v súvislosti s fakturáciou a uzatváraním zmlúv
Spracované údaje:
• Názov
• Adresa
• Miesto a dátum narodenia
• Meno matky

Trvanie spracovania: 8 rokov od dátumu vystavenia faktúry, ako aj od skončenia platnosti zmluvy. Podľa článku 169(2) Zákona z roku 2000 o účtovníctve sa všetky účtovné doklady vrátane faktúr a zmlúv, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú účtovné záznamy, musia uchovávať najmenej 8 rokov. Spracúvanie je založené na zákonnej povinnosti. V článku 6(1)(c) nariadenia o ochrane údajov sa uvádza, že spracúvanie je zákonné, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu údajov vzťahuje.

Opatrenia na zabezpečenie údajov
Správca údajov vyhlasuje, že prijal príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj náhodným zničením a poškodením a neprístupnosťou v dôsledku zmien v použitej technológii.

Vaše práva počas správy údajov:
Počas obdobia spracúvania údajov máte nárok na:
• právo na informácie,
• právo na opravu údajov,
• Právo na vymazanie údajov,
• právo zablokovať údaje,
• Právo namietať.

Môžete požiadať správcu údajov o informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v priebehu obdobia spracúvania. Správca údajov vás písomnou formou zrozumiteľnou formou informuje o spracúvaných údajoch, účeloch, právnom základe a dĺžke spracúvania, ako aj o tom, kde boli údaje ďalej spracúvané, o osobách, ktorým a na aké účely údaje sú alebo boli zverejnené čo najskôr po podaní žiadosti, najneskôr však do 25 dní.
Môžete požiadať Správcu o opravu vašich osobných údajov v období spracovania. Správca údajov vyhovie vašej žiadosti najneskôr do 15 dní.
Máte možnosť požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, čomu správca údajov vyhovie do 15 dní. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, ak je zo zákona povinný správca údajov uchovávať údaje, ani v prípadoch, keď je správca údajov oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 5 zákona o ochrane údajov (napríklad v súvislosti s fakturáciou alebo zmluvami).
Môžete požiadať Správcu o zablokovanie osobných údajov, ak by konečné vymazanie údajov poškodilo oprávnené záujmy dotknutej osoby. Takto blokované osobné údaje možno spracúvať iba dovtedy, kým bude existovať účel, ktorý zabránil vymazaniu osobných údajov.

Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov:
• Ak je spracovanie alebo prenos osobných údajov nevyhnutný výlučne na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej správca údajov podlieha, alebo na účely oprávnených záujmov sledovaných správcom údajov, príjemcom alebo treťou stranou, s výnimkou prípadov povinné spracovanie a v prípade uvedenom v článku 6(5) zákona o ochrane údajov;
• Ak sú osobné údaje použité alebo zverejnené bez vášho súhlasu na priamy marketing, prieskum verejnej mienky alebo vedecký výskum.
Správca údajov preskúma námietku v čo najkratšej možnej dobe od dátumu žiadosti, najneskôr však do 15 dní, rozhodne, či je námietka oprávnená, a písomne vás informuje o svojom rozhodnutí.
Ak správca údajov nevyhovie žiadosti dotknutej osoby o opravu, blokovanie alebo vymazanie, bude do 25 dní od prijatia žiadosti informovať písomne, prípadne – so súhlasom dotknutej osoby – elektronicky, o vecných a právnych dôvodoch na zamietnutie žiadosti o opravu, blokovanie alebo vymazanie.

Opravné prostriedky:
Ak sa domnievate, že správca údajov porušil zákonné ustanovenie o spracúvaní údajov alebo nevyhovel žiadosti, môžete iniciovať vyšetrovanie Maďarského národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (poštová adresa: 1530 Budapešť, PO Box 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tiež vás chceme informovať, že môžete podniknúť právne kroky proti správcovi údajov v prípade porušenia právnych ustanovení o spracúvaní údajov alebo v prípade, že správca údajov nevyhovel žiadosti.
Registrácia v registri ochrany údajov:
Podľa ustanovení Zákona o ochrane údajov musí správca údajov zaregistrovať niektoré zo svojich operácií spracovania údajov v registri ochrany údajov.
Zmeny a doplnky zásad ochrany osobných údajov:
Správca údajov si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto zásad ochrany osobných údajov. Používaním internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti novely, prijímate zmenené a doplnené pravidlá ochrany osobných údajov.