Zásady ochrany osobních údajů

Budapešť, 20. 05. 2018.

Jméno správce údajů, kontaktní údaje:

• Jméno správce údajů: Family Tree Ltd.

• Sídlo správce údajů: 1036 Budapešť, Bécsi út 83.

• Poštovní adresa správce údajů: 1301 Budapešť P.O. Box 72

• E-mail správce údajů: familytree-gdpr@familytree.hu

• Tel. č. správce údajů: +36-1-453-7020

• Web správce údajů: www.familytree.hu

Právní rámec, právní základ, kategorie subjektů údajů a doba zpracování údajů

1. Informace o používání cookies

• Co je cookie? Když jako uživatel navštívíte jeho webové stránky, správce údajů používá tzv. cookies. Cookies jsou soubory informací obsahující písmena a číslice, které naše webové stránky zasílají vašemu prohlížeči za účelem uložení určitého nastavení, usnadnění používání webových stránek a získání relevantních statistických údajů o návštěvnících. Cookies neobsahují žádné soukromé informace a s jejich použitím není možné identifikovat konkrétní návštěvníky. Cookies často obsahují určitou identifikaci, tedy tajnou a náhodně generovanou řadu čísel ukládanou ve vašem zařízení. Některé soubory cookie se vymažou po zavření webové stránky, jiné jsou ve vašem počítači uloženy po delší dobu.

• Právní rámec a právní základ pro používání cookies: Zpracování údajů probíhá na základě ustanovení zákona CXII z roku 2011 o právu na samostatné rozhodování o osobních údajích a o svobodě informací (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a zákona CVIII z roku 2001 o vybraných aspektech služeb elektronického obchodování a služeb informační společnosti. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů.

• Přehled hlavních vlastností souborů cookie používaných na našich webových stránkách: Zcela nezbytné soubory cookie: tyto soubory cookie jsou zásadní pro používání webových stránek a umožňují vám používat základní funkce webových stránek. Bez nich byste neměli přístup k řadě funkcí webových stránek. Životnost těchto druhů cookies se omezuje na dobu trvání návštěvy na webových stránkách. Cookies zlepšující uživatelský zážitek: tyto soubory cookie shromažďují informace o webových stránkách navštívených uživatelem, např. které stránky navštěvuje nejčastěji nebo jaká chybová hlášení na webové stránce obdrží. Tato cookies nesbírají od návštěvníka žádné identifikační informace a používají zcela obecné, anonymní údaje. Získané informace využíváme při zlepšování fungování našich webových stránek. Životnost těchto druhů cookies se omezuje na dobu trvání příslušné relace.

Pokud nesouhlasíte s používáním těchto cookies, nebudete mít přístup k určitým funkcím. Více informace o vymazání souborů cookie najdete na níže uvedených adresách:

◦ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

◦ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer

◦ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2. Kontaktujte nás prostřednictvím webových stránek.

Správce údajů můžete kontaktovat s použitím formuláře dostupného na webové stránce. Tento způsob kontaktu není nezbytný, slouží pouze pro usnadnění.

Zpracovávané údaje:

• Jméno

• Adresa

• Telefonní číslo.

Doba zpracování: údaje budou zpracovávány až do vyřízení příslušného požadavku, kvůli kterému jste nás kontaktovali. Právní základ pro zpracování: váš dobrovolný souhlas, který správci udělíte tím, že ho kontaktujete [zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR].

3. Zpracování údajů související s fakturací a uzavíráním smluv.

Zpracovávané údaje:

• Jméno

• Adresa

• Místo a datum narození

• Jméno matky Doba zpracování: 8 let od data vystavení faktury, resp. od konce platnosti smlouvy.

V souladu s ustanovením čl. 169 odst. 2 zákona 2000 o účetnictví musí být veškeré účetní doklady, včetně faktur a smluv, o které se přímo a nepřímo opírají účetní záznamy, uchovány nejméně po dobu 8 let. Zpracování vychází z právní povinnosti. Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR uvádí, že zpracování je zákonné, jestliže zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje. Opatření k zabezpečení údajů. Správce údajů prohlašuje, že přijal vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, pozměněním, přenosem, zpřístupněním, vymazáním nebo zničením i před náhodným zničením a poškozením nebo nedostupností v důsledku změn používaných technologií.

Vaše práva související se správou údajů:

Po dobu zpracování údajů máte:

• právo na informace,

• právo na opravu údajů,

• právo na vymazání údajů,

• právo na omezení zpracování,

• právo vznést námitku proti zpracování.

Po dobu zpracování můžete od správce údajů požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů. Správce údajů vás bude srozumitelnou formou písemně informovat o zpracovávaných údajích, účelech zpracování, právním základu a trvání zpracování a v případě, že jsou údaje dále zpracovávány, pak o tom, komu a za jakým účelem údaje jsou nebo byly poskytnuty. Tyto informace vám poskytne co nejdříve od obdržení vaší žádosti, avšak nejpozději do 25 dnů. Po dobu zpracování můžete po správci požadovat opravu vašich osobních údajů. Správce vaši žádost vyřídí nejpozději do 15 dnů. Máte možnost požadovat vymazání vašich osobních údajů a správce údajů váš požadavek vyřídí do 15 dnů. Právo na vymazání údajů neplatí v případech, kdy má správce ze zákona povinnost údaje dále uchovávat, ani v případech, kdy je správce oprávněn osobní údaje dále zpracovávat v souladu s čl. 6 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů (například v souvislosti s fakturací nebo smlouvami). Můžete po správci požadovat omezení zpracování osobních údajů, jestliže by jejich konečné vymazání poškodilo oprávněné zájmy subjektu údajů. Osobní údaje, jejichž zpracování bylo tímto způsobem omezeno, mohou být zpracovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod, který brání jejich vymazání.

Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů:

• jestliže je zpracování nebo předání osobních údajů nezbytné výhradně pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo pro účely oprávněných zájmů správce, příjemce nebo třetí strany, a to s výjimkou případů povinného zpracování a případů uvedených v čl. 6 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů;

• jestliže jsou osobní údaje používány nebo zpřístupněny bez vašeho souhlasu za účelem přímého marketingu, průzkumu veřejného mínění nebo vědeckého výzkumu. Správce údajů námitku posoudí v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, avšak nejpozději do 15 dnů, a rozhodne, zda je požadavek oprávněný. O svém rozhodnutí vás bude písemně informovat. Jestliže správce údajů nevyhoví požadavku subjektu údajů na opravu, omezení zpracování nebo vymazání údajů, do 25 dnů od obdržení požadavku sdělí písemně, popřípadě se souhlasem subjektu údajů elektronicky, skutkové a právní důvody pro zamítnutí žádosti.

Prostředky k uplatnění práva:

Pokud se domníváte, že správce údajů porušil právní předpisy o zpracování osobních údajů nebo nesplnil příslušný požadavek, můžete požádat o vyšetření maďarský Úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací

(poštovní adresa: 1530 Budapešť, PO Box 5,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Informujeme vás rovněž o tom, že můžete na správce údajů podat žalobu v případě, že porušil právní předpisy o zpracování osobních údajů nebo nesplnil příslušný požadavek.

Evidence v rejstříku ochrany údajů:

Zákon o ochraně osobních údajů ukládá správci údajů povinnost evidovat určité činnosti zpracování v rejstříku ochrany údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů:

Správce údajů si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů měnit. Používáním webových stránek po té, co změna vstoupí v platnost, vyjadřujete souhlas se změněnými zásadami ochrany osobních údajů.