Polityka Prywatności

Budapeszt, 20.05.2018 r.

Nazwa Administratora Danych, dane kontaktowe:

• Nazwa Administratora Danych: Family Tree Ltd.

• Siedziba Administratora Danych: 1036 Budapeszt, Bécsi út 83.

• Adres pocztowy Administratora Danych: 1301 Poczta Budapeszt Skrytka 72

• Adres e-mail Administratora Danych: familytree-gdpr@familytree.hu

• Numer telefonu Administratora Danych: +36-1-453-7020

• Strona www Administratora Danych: www.familytree.hu Tło prawne, podstawa prawna, kategorie osób, których dane dotyczą i czas przetwarzania danych

1. Informacje o używaniu plików cookie

Czym jest plik cookie?

Administrator Danych używa tak zwanych plików cookie podczas twojej wizyty na stronie. Pliki cookie to zestawy informacji składające się z liter i cyfr, które nasza strona internetowa wysyła do twojej przeglądarki w celu zapisania pewnych ustawień, ułatwienia korzystania ze strony i zebrania pewnych istotnych informacji statystycznych o odwiedzających. Pliki cookie nie zawierają prywatnych informacji i nie mogą identyfikować poszczególnych odwiedzających. Pliki cookie często zawierają określoną identyfikację – tajną, losowo wygenerowaną sekwencję cyfr – która jest przechowywana na twoim urządzeniu. Niektóre pliki cookie znikają po zamknięciu strony, a niektóre są przechowywane na twoim komputerze przez dłuższy okres czasu.

• Tło prawne i podstawa prawna dotycząca plików cookie: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów Ustawy CXII z 2011 r.o prawie samodzielnego decydowania o wykorzystaniu informacji i wolności informacji (Ustawa o ochronie danych) oraz Ustawy CVIII z 2001 r. o handlu elektronicznymi i niektórych kwestiach dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest twoja zgoda zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie danych.

• Główne cechy plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową: Niezbędne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i umożliwiają ci korzystanie z jej podstawowych funkcji. Bez nich wiele funkcji strony nie będzie dla ciebie dostępnych. Żywotność tego typu plików cookie jest ograniczona do czasu trwania wizyty. Pliki cookie, które mają polepszyć komfort użytkownika: te pliki cookie zbierają informacje o stronie internetowej użytkownika, takie jak najczęściej odwiedzane strony lub komunikaty o błędach, które otrzymują ze strony. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji identyfikujących odwiedzającego, dlatego wykorzystują ogólne i anonimowe informacje. Wykorzystujemy dostarczane przez nie informacje do poprawy wyglądu strony internetowej. Żywotność tego typu plików cookie jest ograniczona wyłącznie do czasu trwania sesji. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookie, pewne funkcje nie będą dla ciebie dostępne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie, kliknij poniższe linki:

◦ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

◦ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer

◦ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2. Skontaktuj się z nami poprzez stronę

Formularz na stronie ułatwi ci skontaktowanie się z Administratorem Danych. Uprzedni kontakt nie jest obowiązkowy, ale jest udogodnieniem.

Przetwarzane dane:

• Imię

•Adres

•Numer telefonu

Czas trwania przetwarzania: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia kontaktu. Podstawa prawna przetwarzania: twoja dobrowolna zgoda, której udzielasz Administratorowi kontaktując się z nim (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

3. Przetwarzanie danych w związku z fakturowaniem i zawieraniem umów

Przetwarzane dane:

• Imię

• Adres

• Data i miejsce urodzenia

• Imię matki

Czas trwania przetwarzania: 8 lat od daty wystawienia faktury oraz od wygaśnięcia umowy. Zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy z 2000 r. o księgowości wszystkie dokumenty księgowe, w tym faktury i umowy, które bezpośrednio i pośrednio mają wpływ na ewidencję księgową, muszą być przechowywane przez co najmniej 8 lat. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator Danych. Środki bezpieczeństwa danych Administrator Danych oświadcza, że podjął odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, przesyłem, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem, a także przypadkowym zniszczeniem i uszkodzeniem oraz niedostępnością ze względu na zmiany w stosowanej technologii. Twoje prawa podczas zarządzania danymi:

W okresie przetwarzania danych masz prawo do:

• Prawo do informacji,

• Prawo do korygowania danych,

• Prawo do usunięcia danych,

• Prawo do zablokowania danych,

• Prawo do nieudzielenia zgody.

W okresie przetwarzania możesz żądać od Administratora Danych informacji dotyczących przetwarzania twoich danych osobowych. Administrator Danych powinien poinformować cię na piśmie, w zrozumiałej formie, o przetwarzanych danych, celach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania, a także o tym, gdzie dane były dalej przetwarzane, komu i w jakim celu dane są lub zostały ujawnione, jak najszybciej po złożeniu wniosku, nie później niż po upływie 25 dni. W okresie przetwarzania możesz żądać od Administratora skorygowania twoich danych osobowych. Administrator powinien ustosunkować się do twojego wniosku najpóźniej w ciągu 15 dni. Masz możliwość zażądania usunięcia swoich danych osobowych, do czego Administrator Danych powinien ustosunkować się w terminie 15 dni. Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w przypadku, gdy Administrator jest prawnie zobowiązany do dalszego przechowywania danych ani w przypadkach, w których Administrator jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o ochronie danych (np. w związku z fakturowaniem lub umowami). Możesz zażądać od Administratora zablokowania danych osobowych, jeżeli ostateczne usunięcie danych naruszyłoby prawnie uzasadnione interesy osoby, której te dane dotyczą. Zablokowane w ten sposób dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie tak długo, jak długo będzie istnieć powód, który uniemożliwił usunięcie danych osobowych.

Możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych:

• Jeżeli przetwarzanie lub przesłanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, odbiorcę lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji obowiązkowego przetwarzania oraz w przypadku przewidzianym w art. 6 ust. 5 Ustawy o ochronie danych;

• Jeśli dane osobowe są wykorzystywane lub ujawniane bez twojej zgody w celu marketingu bezpośredniego, badania opinii publicznej lub badań naukowych. Administrator Danych powinien rozpatrzyć twój sprzeciw wobec przetwarzania danych w możliwie najkrótszym terminie od dnia złożenia wniosku, jednak nie później niż po upływie 15 dni. Wówczas zadecyduje on, czy twój brak zgody jest zasadny i pisemnie poinformuje cię o swojej decyzji. Jeżeli Administrator Danych nie zastosuje się do wniosku osoby, której dane dotyczą, o skorygowanie, zablokowanie lub usunięcie danych, w ciągu 25 dni od otrzymania wniosku powinien skontaktować się na piśmie lub, za zgodą osoby, której dane dotyczą, drogą elektroniczną, i podać faktyczną oraz prawną podstawę odrzucenia wniosku o skorygowanie, zablokowanie lub usunięcie danych.

Środki prawne:

Jeśli uważasz, że Administrator Danych naruszył przepis prawny dotyczący przetwarzania danych lub nie zastosował się do wniosku, możesz wszcząć postępowanie wyjaśniające w Węgierskim Krajowym Urzędzie ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (adres pocztowy: 1530 Budapeszt, Skr. poczt. 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Informujemy również, że możesz podjąć kroki prawne przeciwko Administratorowi Danych w przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych lub gdy Administrator Danych nie ustosunkował się do twojego wniosku. Rejestracja w rejestrze ochrony danych: Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych Administrator Danych musi zarejestrować niektóre ze swoich operacji przetwarzania danych w rejestrze ochrony danych. Poprawki w Polityce Prywatności: Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek do niniejszej Polityki Prywatności. Korzystając ze strony po wejściu poprawek w życie, akceptujesz zaktualizowaną Politykę Prywatności.