Privātuma politika

Budapešta, 20.05.2018.

 

Datu pārziņa nosaukums, kontakti:

Datu pārziņa nosaukums: Family Tree Ltd.

• Datu pārziņa juridiskā adrese: 1036 Budapest, Bécsi út 83.

• Datu pārziņa pasta adrese: 1301 Budapešta P.O. Box 72 •

Datu pārziņa e-pasta adrese: familytree-gdpr@familytree.hu –

Datu pārziņa tālruņa numurs: +36-1-453-7020

• Datu pārziņa tīmekļa vietne: www.familytree.hu

 

Tiesību akti, juridiskais pamats, datu subjektu kategorijas un datu apstrādes ilgums

1. Informācija par sīkdatņu izmantošanu – Kas ir sīkdatne?

Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā Datu pārzinis izmanto tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes ir informācijas kopumi, kas sastāv no burtiem un cipariem un ko mūsu vietne nosūta jūsu pārlūkprogrammai, lai saglabātu noteiktus iestatījumus, atvieglotu vietnes lietošanu un palīdzētu mums apkopot attiecīgo statistikas informāciju par apmeklētājiem. Sīkdatnes nesatur privātu informāciju un nevar identificēt atsevišķus apmeklētājus. Sīkdatnes bieži vien ietver īpašu identifikāciju – slepenu, nejauši ģenerētu skaitļu virkni, kas tiek saglabāta jūsu ierīcē. Dažas sīkdatnes pazūd pēc vietnes aizvēršanas, bet dažas tiek saglabātas jūsu datorā ilgāku laiku.

• Sīkdatņu tiesību akti un juridiskais pamats: Datu apstrādes pamatā ir 2011. gada Likuma CXII par tiesībām uz informācijas pašnoteikšanos un informācijas brīvību (Datu aizsardzības likums) un 2001. gada Likuma CVIII par dažiem elektroniskās tirdzniecības pakalpojumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu aspektiem noteikumi. Datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar Datu aizsardzības likuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

• Mūsu tīmekļa vietnē izmantoto sīkdatņu galvenās funkcijas: Nepieciešamās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ir būtiskas tīmekļa vietnes izmantošanai un ļauj jums izmantot tās pamatfunkcijas. Bez tām daudzas vietnes funkcijas nebūs pieejamas. Šāda veida sīkdatņu darbības laiks ir ierobežots līdz apmeklējuma laikam. Sīkdatnes lietotāja pieredzes uzlabošanai: šīs sīkdatnes apkopo informāciju par lietotāja tīmekļa vietni, piemēram, kuras lapas apmeklē visbiežāk vai kādus kļūdu ziņojumus saņem no tīmekļa vietnes. Šīs sīkdatnes neievāc nekādu apmeklētāju identificējošu informāciju, tāpēc tajās tiek izmantota pilnīgi vispārīga, anonīma informācija. Mēs izmantojam to sniegto informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību. Šāda veida sīkdatņu darbības laiks ir ierobežots tikai līdz sesijas ilgumam. Ja jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, dažas funkcijas jums nebūs pieejamas.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā dzēst sīkdatnes, noklikšķiniet uz tālāk sniegtajām saitēm:

◦ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

◦ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer

◦ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

2. Sazinieties ar mums tīmekļa vietnē.

Forma tīmekļa vietnē palīdzēs jums sazināties ar datu pārzini. Šī iepriekšēja saziņa nav obligāta, bet ir ērta.

Apstrādājamie dati:

• Vārds un uzvārds

• Adrese

• Tālruņa numurs. Apstrādes ilgums: dati tiks apstrādāti, līdz kontakts tiks pabeigts. Apstrādes juridiskais pamats: jūsu brīvprātīga piekrišana, ko sniedzat Pārzinim, sazinoties ar Pārzini [apstrāde saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu].

 

3. Datu apstrāde saistībā ar rēķinu izrakstīšanu un līgumu slēgšanu.

Apstrādājamie dati:

• Vārds un uzvārds

• Adrese

• Dzimšanas vieta un datums

• Mātes vārds un uzvārds.

Apstrādes ilgums: 8 gadus no rēķina izrakstīšanas dienas, kā arī pēc līguma termiņa beigām. Saskaņā ar 2000. gada Likuma par grāmatvedību 169. panta 2. punktu visi grāmatvedības dokumenti, tostarp rēķini un līgumi, kas tieši vai netieši pamato grāmatvedības uzskaiti, ir jāglabā vismaz 8 gadus. Apstrāde ir pamatota ar juridisko pienākumu, Datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka apstrāde ir likumīga, ja tā ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgu pienākumu, kas attiecas uz datu pārzini. Datu drošības pasākumi. Datu pārzinis apliecina, ka ir veicis atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, pārveidošanu, nosūtīšanu, izpaušanu, dzēšanu vai iznīcināšanu, kā arī pret nejaušu iznīcināšanu un bojāšanu un nepieejamību izmantoto tehnoloģiju izmaiņu dēļ. Jūsu tiesības datu pārvaldības laikā:

Datu apstrādes laikā jums ir:

• tiesības uz informāciju,

• tiesības labot datus,

• tiesības dzēst datus,

• tiesības bloķēt datus,

• tiesības iebilst.

Jūs varat pieprasīt no datu pārziņa informāciju par savu personas datu apstrādi apstrādes periodā. Datu pārzinis pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, saprotamā veidā rakstiski informē jūs par datiem, ko apstrādā, apstrādes nolūkiem, juridisko pamatu un ilgumu, kā arī par to, kur dati tiek tālāk apstrādāti, par personām, kurām un kādiem nolūkiem dati tiek vai ir tikuši izpausti. Jūs varat pieprasīt Pārzinim labot jūsu personas datus apstrādes periodā. Pārzinim ir jāizpilda jūsu pieprasījums, vēlākais 15 dienu laikā. Jums ir iespēja pieprasīt savu personas datu dzēšanu, un datu pārzinis to izpilda 15 dienu laikā. Tiesības dzēst datus netiek piemērotas, ja pārzinim saskaņā ar likumu ir pienākums turpināt glabāt datus, kā arī gadījumos, kad pārzinim ir tiesības turpināt apstrādāt personas datus saskaņā ar Datu aizsardzības likuma 6. panta 5. punktu (piemēram, saistībā ar rēķinu izrakstīšanu vai līgumiem). Jūs varat pieprasīt Pārzinim bloķēt personas datus, ja datu galīgā dzēšana kaitētu datu subjekta likumīgajām interesēm. Šādi bloķētos personas datus var apstrādāt tikai tik ilgi, kamēr pastāv mērķis, kas nepieļauj personas datu dzēšanu.

Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi:

• Ja personas datu apstrāde vai nosūtīšana ir nepieciešama tikai un vienīgi, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz Pārzini, vai lai ievērotu Pārziņa, saņēmēja vai trešās personas likumīgās intereses, izņemot obligātas apstrādes gadījumā un Datu aizsardzības likuma 6. panta 5. punktā paredzētajā gadījumā;

• Ja personas dati tiek izmantoti vai izpausti bez jūsu piekrišanas tiešā mārketinga, sabiedriskās domas aptaujas vai zinātniskās izpētes vajadzībām. Datu pārzinis iespējami īsā laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā, izskata iebildumu, izlemj, vai iebildums ir pamatots, un rakstiski informē jūs par savu lēmumu. Ja datu pārzinis neizpilda datu subjekta pieprasījumu par labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu, tas 25 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas rakstiski vai (ar datu subjekta piekrišanu) elektroniski paziņo faktisko un juridisko pamatojumu, kāpēc ir atteikts pieprasījums par labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi:

Ja uzskatāt, ka datu pārzinis ir pārkāpis tiesību normu par datu apstrādi vai nav izpildījis pieprasījumu, varat uzsākt izmeklēšanas procedūru Ungārijas Valsts datu aizsardzības un informācijas brīvības iestādē (pasta adrese: 1530 Budapešta, PO Box 5,

e-pasta adrese: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Jūs arī esat informēts, ka varat uzsākt tiesvedību pret datu apstrādātāju, ja ir pārkāpti datu apstrādes tiesību akti vai ja datu apstrādātājs nav izpildījis pieprasījumu. Reģistrācija datu aizsardzības reģistrā: Saskaņā ar Datu aizsardzības likuma noteikumiem datu apstrādātājam ir jāreģistrē noteiktas datu apstrādes darbības datu aizsardzības reģistrā. Konfidencialitātes politikas grozījumi: Datu pārzinis patur tiesības grozīt šo konfidencialitātes politiku. Izmantojot tīmekļa vietni pēc grozījumu stāšanās spēkā, jūs piekrītat grozītajai konfidencialitātes politikai.