Adatkezelési tájékoztató

Budapest, 2018.05.20.

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

• Az adatkezelő neve: Családfa Kft.
• Az adatkezelő székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 83.
• Az adatkezelő levelezési címe: 1301 Budapest Pf.:72
• Az adatkezelő email címe: familytree-gdpr@familytree.hu
• Az adatkezelő telefonszáma: +36-1-453-7020
• Az adatkezelő honlapja: www.familytree.hu

Adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, a kezelt személyek köre, valamint az adatkezelés időtartama

 

1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

• Mi az a cookie?

Az adatkezelő a honlap látogatás során úgynevezett Cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinktól. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cokkie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az Ön számítógépén.

• A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelési jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

• A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában, az oldal, számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldaláról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatótól azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

◦ Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies
◦ Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websides-store-on-your-computer
◦ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2. Kapcsolatfelvétel a weboldalon
A honlapon található Űrlap segítségével Ön könnyebben fel tudja venni a kapcsolatot az Adatkezelővel. Ez az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, csak egy kényelmi funkció.
Kezelt adatok:
• Név
• Cím
• Telefonszám
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

3. Számla kiállítással és szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok:
• Név
• Cím
• Születési hely, dátum
• Anyja neve
Az adatkezelés időtartama: A számla kiállításától, valamint a szerződés lejártától számított 8 év. A számvitelről szóló 2000. évi törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát és a szerződést is -, legalább 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul, az Adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az adatkezelés jogszerű, amennyiben, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során az Önt megillető jogok:
Az adatkezelés időtartamán belül önt megilleti:
• A tájékoztatáshoz való jog,
• Az adatok helyesbítéséhez való jog,
• Az adatok törléséhez való jog,
• Az adatok zárolásához való jog,
• A tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt, a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbításra is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással-szerződéssel összefüggésben)
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen:
• Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6.§ (5) bekezdésében foglalt esetben;
• Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn elül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: (ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés:
Az Infotv. Rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.
Adatkezelési tájékoztató módosítása:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.